Индивидуални образовни план

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН

Индивидуални образовни план (скраћено ИОП) је писани документ установе, којим се планира додатна подршка у образовању и васпитању ученика у складу са његовим могућностима и потребама. Право на ИОП има дете или ученик који има потребу за додатно подршком у васпитању и образовању због тешкоћа у приступању, укључивању или напредовању у васпитно-образовном раду, ако присутне тешкоће утичу на остваривање општих исхода образовања и васпитања а нарочито ако ученик има тешкоће у учењу, сметње у развоју или инвалидитет, потиче из социјално нестимулативне средине.

Сви ученици наше школе похађају наставу по ИОП2 односно измењеном програму у коме се прецизно планира прилагођавање општих исхода образовања и васпитања, прилагођавање посебних стандарда постигнућа ученика у односу на прописане, и прилагођавање садржаја за један, више или све наставне предмете.

1) Прикупљање података и формирање документације

Први корак у креирању садржаја ИОП-а подразумева праћење развоја и напредовање ученика у току учења и развоја вештина за учење, социјалног развоја, развоја комуникације и самосталности. На основу прикупљених података наставник израђује педагошки профил ученика који садржи опис образовне ситуације ученика и основ за планирање индивидуализованог начина рада са учеником. На основу педагошког профила утврђују се подручја у којима постоји потреба за подршком у васпитно-образовном раду и планира креирање садржаја ИОП-а. ИОП може да се донесе за део или област у оквиру наставног предмета, један наставни предмет, групу наставних предмета или за све наставне предмете које ученик похађа, као и за ваннаставне активности

2) Израда ИОП-а

Предлог за утврђивање права на ИОП покреће стручни Тим за инклузивно образовање, на основу процене потреба за ИОП-ом од стране наставника, стручних сарадника или родитеља. Родитељ односно старатељ својим потписом потврђује да је сагласан да се приступи изради ИОП-а. Стручни Тим за инклузивно образовање после донете одлуке о прихватању иницијативе предлаже директору чланове Тима за пружање додатне подршке ученику.

Тим за пружање додатне подршке учине наставник разредне наставе, односно предметни наставници, стручни сарадници, родитељи, педагошки асистенти или екстерни стручњаци на предлог родитеља.

У току примене ИОП-а активно учествуjу сви чланови тима за пружање додатне подршке ученику. Ученик оцењује се према ИОП-у, у складу са прописима о оцењивању ученика у основном и средњем образовању.

3) Структура Индивидуално образовног плана

Поред основних података о ученику ИОП садржи:

1) Опис актуелног фунционисања ученика/развојни статус у целини

2) Индивидуaлне карактеристике ученика

3) Области у којима је потреба подршка

4) Приказ тренутног нивоа постигнућа

5) Циљеве којима се тежи у одређеном временском периоду

6 ) Облик,типове,новое,садржаје и учесталост подршке

7) Структуру тима и њихове задатке у оквиру тима

8) Место реализације ИОП-а

9) Временске оквире, односно трајање и учесталост за сваку меру подршке  току планираних активности

4) Вредновање ИОП-а

Вредновање ИОП-а се врши ради процене остварености циљева утврђених Индивидуалним образовним планом. Вредновање ИОП-а врши Тим за инклузивно образовање и Тим за пружање додатне подршке ученику према унапред утврђеној динамици у ИОП-у и према указаној потреби. Документовање напретка и евалуација ефикасности програма чине интегрални део Индивидуално образовног плана са циљем процењивања и сакупљања података који ће се користити за одређивање дечијег напредовања, Међу методама за процењивање налазе се узорци радова ученика, узорци посматраног понашања, чек листе, анегдотске белешке, тестови бзаирани на критеријумима постигнућа и сл. На основу резултата вредновања ИОП-а изарађује се предлог измене и допуне ИОП-а у складу са развојем и напретком ученика. Подаци о разултатима вредновања ИОП-а саставни су део документације која прати ИОП.

5) Право на заштиту података

Сви прикупљени лични подаци, подаци о функционисању и образовним постигнућима ученика од стране Тима за пружање додатне подршке ученику, у циљу израде ИОП-а,  морају бити заштићени од злоупотребе. Установа је дужна да обезбеди заштиту података о ученику у току остваривања права на ИОП.

Донација креативног материјала за ученике

Донација креативног материјала за ученике

Ученици наше школе  имаће могућност да буду још креативнији и вреднији у овој школској години захваљујући Локалној фондацији Стара Пазова која је донирала  креативни...

Радионица на тему ,, Вршњачко насиље”

Радионица на тему ,, Вршњачко насиље”

​ Са ученицима старијих разреда кроз презентацију и пригодне фотографије и описе на тему вршњачког насиља, лепог и непримереног понашања у школи и ван ње, разговарале...

Обележавање Дана планете Земље

Обележавање Дана планете Земље

Ученици издвојеног одељења наше школе у Инђији обележили су Дан планете Земље са слоганом ,,Обновимо нашу Земљу'' 22.04.2023. са наставницом Бојаном Симовић.  Обновили...

Светски Дан здравља 07.04.2023.

Светски Дан здравља 07.04.2023.

Ученици издвојеног одељења наше школе у Инђији обележили су Светски дан здравља 7.04.2023. са наставницом Бојаном Симовић. Гост нашег одељења био је др Јован Симовић...