Стручни органи школе
 • Педагошки колегијум
 • Наставничко веће
 • Стручно веће за разредну наставу
 • Одељењско веће у основној школи
 • Одељенско веће у средњој школи
 • Одељенски старешина

Стручни активи

 • Стручни активи за развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Стручни актив дефектолога
 • Стручни актив наставника текстилне струке
 • Стручни актив наставника машинске струке

Тимови

 • Tим за инклизивно образовање
 • Тим за самовредновање
 • Тим за реализацију завршног испита
 • Тим за школски маркетинг
 • Тим за професионални развој
 •  Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 • Тим за професионалну орјентацију и каријерно вођење ученика