Школа за основно и средње образовање „Антон Скала“ Стара Пазова се бави континуираном едукацијом и рехабилитацијом деце са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом.

Школа је основана као међуопштинска специјална школа 1972 године и добија име СОШО „Антон Скала“. Средња школа је почела са радом 1994 године, и од тада носи назив Школа за основно и средње образовање „Антон Скала“.

Језик на коме се реализује наставни програм је српски, а негује се и словачки језик.

У оквиру основног образовања школа изводи програме за децу са лаком, умереном и вишеструком менталном ометеношћу и за децу са аутизмом. Програм се реализује као полудневна настава, индивидуална настава и продужени боравак.

Постоје специјализовани кабинети у којима се одвијају индивидуалне активности: психомоторне вежбе, логопедске вежбе и корективно-превентивне вежбе и игре, као и кабинет психолога. Продужени боравак Дефектолошки третман спроводи се и у продуженом боравку.

Ваннаставне активности: ликовна секција, саобраћајна секција, спортска секција, слободне активности.

Поред Старе Пазове, школа има издвојена одељења и у општинама Инђија и Пећинци.

На нивоу средње школе изводи се програм за ученике са лаком менталном ометеношћу у виду једногодишњег оспособљавања за рад као и двогодишњег и трогодишњег образовања и то за образовне профиле бравар и ручни ткач.

Програм васпитно-образовног рада реализују бројни различити смерови: олигофренолози, соматопеди, логопеди, дефектолози, психолози, академски сликар, инжењери машинства и текстилства, професор физичке културе, наставник ТО и наставник физичког васпитања, инжењери технологије, наставник практичне наставе.

У новије време отворен је и модерно опремљен дневни боравак „Искорак“ за пружање подршке лицима с посебним потребама након завршеног школовања.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image