Подручје рада и образовни профили средњег образовања ученика

Сa циљем проширивања спектра рада и деловања и  обезбеђивања континуитета у даљем образовању и стручном оспособљавању ученика, од 1995. године школа се поред основног, региструје и за средње образовање у трогодишњем трајању.

Текстилство и кожарство- образовни профил РУЧНИ ТКАЧ

Машинство и обрада метала- образовни профил БРАВАР