Као могућност да ученици буду збринути у школи и након завршене редовне наставе, ШОСО
„Антон Скала“ је организовала Продужени боравак као облик образовно-васпитног рада са
ученицима основне школе. Продужени боравак је организован са циљем да ученике
осамостаљује, ствара радне навике и упути их на групни рад и међусобну сарадњу. Наставник у
Дневном боравку помаже ученицима у учењу и изради домаћих задатака, развијању
дружељубивости, толеранције и солидарности као и подстицању њиховог укупног психо-физичког
развоја.
Продужени боравак ради сваког наставног дана у времену од 11.30 до 16.30 часова. Термини
одржавања активности Продуженог боравка су усклађени са одвијањем редовне наставе и
осталих ваннаставних активности у школи као и прилагођени биолошком ритму и свакодневном
функционисању ученика. Исхрана (ручак) у Продуженом боравку се одвија у школској трпезарији.
Кухиња је опремљена за услове сервирања топлог оброка – ручка, који припрема и дистрибуира
ПУ „Полетарац“.
Сви ученици који похађају Продужени боравак су обухваћени Индивидуалним образовним
планом. Образовно-васпитни рад са ученицима се одвија на српском језику, а организовање,
планирање и реализацију свих активности врши дефектолог са пуним радним временом.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern
Background image